karatekyokushin.info

Uderzenie "atemi" na wokandzie sądowej

Historia, o której piszę, wyda­rzyła się wiele lat temu. Ja­ko adwokat występowałem wtedy w roli pełnomocnika oskarży­ciela posiłkowego - reprezentując rodzinę człowieka, który poniósł śmierć, w konfrontacji z oskarżonym.

Zdarzenie - według uzasadnienia są­du orzekającego w tej sprawie - mia­ło następujący przebieg. Oskarżony - Igor W. - obywatel Ukrainy - przeby­wał na bazarze, oferując do sprzeda­ży przedmioty, których kupnem zainteresowany był poszkodowany Roman Z. Kiedy próbowali uzgodnić cenę doszło miedzy nimi do zatargu. Obaj mężczyźni zaczęli wyzywać się nie przebierając w epitetach. Z uwa­gi na znaczną różnicę wieku pomię­dzy poszkodowanym, który był człowiekiem starszym, a oskarżonym młodym mężczyzną - w obronie Romana Z. stanął przechodzący obok Andrzej B. W trakcie nieporo­zumienia oskarżony uderzył poszko­dowanego w twarz, sam również został uderzony. Wtedy interweniują­cy Andrzej B. odepchnął oskarżone­go i stanął w ten sposób, że poszkodowany był za nim. W pew­nym momencie, kiedy Roman Z. wy­sunął się do przodu Igor W. zadał szybkie kopnięcie trafiając poszkodo­wanego w podbrzusze. Po zadanym kopnięciu poszkodowany upadł na plecy, uderzając głową o podłoże. Zadane kopnięcie spowodowało na­tychmiastowy zgon kopniętego. Po­czątkowo, jak to bywa w takich sytuacjach - sądzono, że do zgonu doszto wskutek uderzenia głową w twarde podłoże, po upadku do tylu. Bardziej rewelacyjną przyczynę zgo­nu podał powołany w tej sprawie bie­gły sądowy lekarz-patomorfolog.

Przy tej właśnie opinii należy za­trzymać się dłużej. Biegły - słuchany na rozprawie - stwierdził „iż prze­analizował i przeglądał szczegółowo głowę poszkodowanego, stwierdzając w okolicy potyliczej lewej ranę tłu­czoną i stwierdził stanowczo, że nie była ona przyczyną zgonu. Nie stwierdzono bowiem żadnych obra­żeń wewnętrznych, które w powiąza­niu z tą raną głowy, mogłyby spowodować zgon pacjenta. Wynik badań histopatologicznych również potwierdził, że przyczyną zgonu nie była rana tłuczona głowy. Nie było też żadnych zmian w organach we­wnętrznych, które sugerowałyby, że poszkodowany cierpiał na jakąś cho­robę, która mogłaby uzasadniać na­gły zgon. Chodziło o wykluczenie ewentualnego szybkiego zawału. Ba­danie to wykluczyło. Zresztą zawal nie spowodowałby śmierci w kilka se­kund, w szczególności jeśli chodzi o części serca zwanej przegrodą.

Analiza całości materiału - na bazie okoliczności ustalonych w toku spra­wy - pozwoliła na sformułowanie opinii „że zgon denata wystąpił w przebiegu zatrzymania krążenia, wyzwolonego w mechanizmie odru­chowym. Lekarz dodał, iż tego rodza­ju przypadki występują rzadko i łączą się z uderzeniami tępymi, w określo­ne okolice ciała, jak np. podbrzusze, rejon narządów płciowych zewnętrz­nych, niekiedy uderzenie tępe w oko­lice splotu słonecznego, czy też kłębka szyjnego zlokalizowanego w rdzeniu tętnicy. W tym przypadku doszło do mechanizmu odruchowego w jego najcięższej postaci, tj. do na­tychmiastowego zatrzy­mania akcji serca. Zdaniem biegłego nie jest tu najistotniejsza siła uderze­nia, która nie musiała być wielka, gdyby bowiem była bardzo duża, po­wstałyby ciężkie obrażenia zewnętrz­ne, a takich nie stwierdzono.


Kiedy zadałem pytanie dotyczące „atemi”, biegły odpowiedział „że są takie miejsca w człowieku, m. in. to, w które został trafiony poszkodowa­ny, które w wyniku uderzenia powo­dują momentalną reakcję w postaci wyzwolenia mechanizmu odruchowe­go, w tym przypadku było to zatrzy­manie akcji serca. W trakcie dyktowania opinii do protokołu sąd nadal miał wątpliwości, czy do zgonu nie doszło wskutek uderzenia głową w twarde podłoże. Ekspert odpowie­dział na to, że po zadanym kopnięciu, nawet, gdyby poszkodowany nie upadł, nastąpiłby zgon, wskutek wy­zwolenia mechanizmu odruchowego z okolicy wstrząsorodnej, tj. ze­wnętrznych narządów płciowych, to samo dotyczy powłok dolnych brzu­cha nad spojeniem łonowym. Biegły jeszcze raz podkreślił, iż są to bardzo rzadkie przypadki w skali kraju i na podstawie doświadczenia oraz wiedzy opartej na literaturze odległość cza­sowa od uderzenia do zgonu wynosi w takiej sytuacji od kilku do kilkuna­stu sekund. Mówiąc krótko - poszko­dowany prawdopodobnie nie żył już, kiedy po gwałtownym kopnięciu za­chwiał się i upadł. Cenne było też spostrzeżenie biegłego, iż nie każdy organizm wyzwała tak silna reakcję odruchową z okolic wstrząsorodnych, są to sprawy indywidualne, jak kon­dycja fizyczna, wiek. Człowiek starszy może nie mieć tej gotowości obron­nej układu krążenia.

Po takich wywodach lekarza sądo­wego prokurator zapytał go, dlaczego brak jest jakichkolwiek podbiegnięć krwawych. Na to biegły odparł, że je­śli doszło do szybkiego zatrzymania krążenia, podbiegnięcia te nie zdążą wystąpić, nawet jeżeli zadano mocne uderzenie.

Zapytałem biegłego, czy gwał­towność uderzenia i zaskoczenie zwiększa ryzyko powstania mechani­zmu odruchowego. Kiedy biegły od­powiedział twierdząco, sąd uchylił dalsze moje pytania o szczegółowe wskazanie punktów okolic wstrząso­rodnych brzucha. Lekarz stwierdził jednak, że kopnięcie trafiło w okolicę podbrzusza, w pobliżu spojenia łono­wego i przedniej powierzchni moszny i tam wystąpiły śladowe obrażenia. Na zakończenie medyk sądowy po­dał, że w swej praktyce spotkał się co najmniej dwukrotnie z podobnym przypadkiem.

W toku procesu zmierzałem do wykazania, że Igor W. - młody czło­wiek - wiedział co czyni, nie zaś, tak jak to zakładał sąd - nieumyślnie spowodował zgon. Oskarżony był szkolony w walce wręcz w oddziałach rozpoznania, w trakcie służby woj­skowej, którą odbywał na terenie Niemiec. Kopnięcie zadane zostało szybko, machinalnie, tak, że nawet świadkowie zajścia mieli kłopoty z re­lacją. Oskarżony kopnął precyzyjnie, mimo, iż miał przewieszoną przez ra­mię ciężką torbę, nie utracił równo­wagi. Sąd nie uwzględnił mego wniosku o dopuszczenie dowodu z opinią Instytutu Medycyny Sądo­wej, dla wykazania, iż ów wstrząs sta­nowił ciężki rozstrój zdrowia, skutkujący zgonem. Przy takiej kwali­fikacji tj. tzw. pobicia ze skutkiem śmiertelnym odpowiedzialność jest surowsza niż przy nieumyślnym spo­wodowaniu śmierci. Założenie wyka­zywania umyślnego spowodowania śmierci było mrzonką.

Proces zakończył się uznaniem winy Igora W. za nieumyślne spowo­dowanie śmierci. Sąd skazał sprawcę na dwa lata pozbawienia wolności, za to, że podczas przepychania się i szarpania z Romanem Z. na baza­rze, kopnięciem zadał mu tępy cios w okolicę krocza, powodując nagły, odruchowo wyzwolony wstrząs, w tej części ciała i w konsekwencji nie­umyślny jego zgon.

Mimo apelacji oskarżyciela posił­kowego sąd odwoławczy utrzymał wy­rok i kwalifikację prawną w mocy. Do dzisiaj mam wątpliwości, czy był to tylko przypadek, czy też skuteczne, wytrenowane kopnięcie, wymierzone w „ate” - czułe miejsce.

Warto - pochylając się nad tą sprawą - pamiętać, jakie skutki mogą spowodować szybkie i gwałtowne, a niekoniecznie mocne uderzenia i kopnięcia, jeśli trafiają w czułe punkty, szczególnie, jeśli ktoś nie jest na to przygotowany. Warto też wpro­wadzić na zawodach sportowych kon­taktowych odmian karate obowiązkowe suspensoria na krocze. Wartością takiego wymogu może być ludzkie życie.

„Ate" to po japońsku czułe miejsce, „atemi" - uderzenie bądź kopnięcie w miejsca wrażliwe na ciele czło­wieka. Jak wiemy z historii dalekowschodnich sztuk walki lekarze-praktycy znający doskonale topografię owych czułych miejsc byli niejednokrotnie ekspertami w walce wręcz, wiedząc, gdzie należy uciskać czy nakłuwać ciało chorego, wiedzieli jednocześnie gdzie należy uderzyć, by ogłuszyć, obezwładnić, uśpić, czy wręcz pozbawić życia napastnika.JANUSZ CZARNIECKI (adwokat, 2. dan)

PS. Imiona i inicjały uczestników zajścia z oczywistych względów zostały zmienione.


Artykuł z numeru Budo Karate (rok 2002):data ostatniej modyfikacji: 2012-12-29 17:14:45